До заинтересованите лица и общественост на гр.Айтос, с. Зетьово и с. Раклиново, община Айтос, област Бургас.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине“.

Защитената зона е разположена в землищата на  гр. Айтос, с. Зетьово, с. Раклиново, община Айтос, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4),  Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3) и Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, Община Айтос, тел. 0558/2 26 62