До заинтересованите лица и общественост

О  Б  Я  В  А

                 Община Айтос осигурява обществен достъп до Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Айтос за периода 2021-2028 г.

                Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Айтос има за цел да формулира и открои приоритетите и да стикова общинските мерки с националните програми и стратегии; да се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълнява задълженията си и реализира правомощията си, делегирани ѝ от нормативните актове в областта на околната среда; да аргументира проектите на общината, предложени за финансиране от общински, национални и международни източници на финансиране; да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на приоритетните проблеми; да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за преодоляване на предизвикателствата в областта на околната среда.

                Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Айтос за периода 2021-2028 г. е  разработена на основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

                За период  от публикуването на настоящата обява ( 18.01.2022 г. -  17.02.2022 г.) всеки, който има виждания, препоръки и предложения, отностно реализиране на екологичната политика в Община Айтос, може да ги изрази писмено на адрес:

гр. Айтос 8500, ул. „Цар Освободител“ 3 или на e-mail: [email protected]

 

Лице за контакти: Катя Иванова – ст. Експерт в Община Айтос, Дирекция „Териториално селищно устройство и регионално развитие“

Тел: 0558/ 2-26-62, моб. тел.: 0897 992 321