До заинтересованите лица и общественост

Решение № БС-149-ЕО/ 01.12.2022 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, община Айтос, с цел отреждането им „за електроенергийно производство“ с възложител: Николай Куртев

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 05.12.2022-19.12.2022 г. в сградата на Община Айтос , ул. “Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62