До заинтересованите лица и общественост

Решение № БС-92-ЕО/ 13.04.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за ПИ № 00151.490.34 по КК на гр. Айтос, м. „Кара Пелит“, община Айтос“ с възложител: „Ферад“ ЕООД

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 20.04.2023 - 04.05.2023 г. в сградата на Община Айтос ,   ул. “Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62