До заинтересованите лица и общественост

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Изграждане на вилно селище от 13 вилни сгради в ПИ с идентификатор 72727.12.31 по КК на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД .

 Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, както и всеки работен ден в периода 20.11.2023г. – 04.12.2023г. в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62