До заинтересованите и общественост

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 29.06.2022-13.07.2022 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62