Доклад за междинна оценка на общински план за развитие на община Айтос 2007-2013 г.