ЕТАП III - КАНДИДАТСТВАНЕ

СС заявяват интерес пред общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ (Приложение №5) за участие в програмата на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС).

 Заявлението съдържа следните приложения:

1. Справка за ССО по образец (Приложение №6) – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;

2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;

3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец (Приложение №7) - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4. Протокол за поставяне на поканата по образец (Приложение №8) - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5. Протокол от общото събрание на СС по образец (Приложение №9), съдържащ решения съгласно Методическите указания“(в протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност)-копие, заверено „Вярно с оригинала”;

6. Когато сдружението не е учредено от всички собственици, всички нечленуващи собственици заявяват съгласието си с отделна декларация (Приложение №12);

7. Друго (описва се).

ЗИФП се комплектуват и подават в общината до обявяване изчерпването на средствата за финансова помощ.