ЕТАП ІV - ОЦЕНКА НА ЗИФП И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква от СС да бъдат предоставени.В процеса на оценката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка.

За отстраняване на пропуски могат да бъдат изисквани допълнителна информация и/или документи. Получилите положителна оценка ще бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, ще бъдат уведомени писмено за причините.

СС, чиито заявления са одобрени, ще бъдат поканени от общината да сключат договор по образец (Приложение №10).

СС, които нямат възможност да сключат договора в разумен срок, уведомяват общината за причините и за необходимостта от отлагане на сключването на договор.

С договора СС дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши от негово име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

С оглед въведеното изключение в Методическите указания по отношение осигуряване на 100% съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти са разработени три нови приложения – образци към Методическите указания: Приложение №15 - образец Покана за ОС на собствениците; Приложение №16 - образец Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците; Приложение №17 - образец Протокол за проведено ОС на собствениците (етажната собственост).