ЕТАП ІІ - РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Председателят на управителния съвет /Управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание внася заявление (Образец №1) за вписване на сдружението в публичен регистър в общинска администрация, както следва:

Към Заявлението се прилагат:

1.Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост ;

2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;

3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Подаването на заявлението в общината за вписване в регистъра и издаването на удостоверението е безплатно.

След вписване в публичния регистъра, общинската администрация Айтос издава удостоверение за регистрация на сдружението.

В 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението от община Айтос, управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.