ЕТАП І - СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Ред за свикване на учредително събрание

Учредителното събрание се свиква чрез покана (Приложение №1). В поканата се съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на провеждането му. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението. Поканата се връчва на всеки собственик на самостоятелен обект срещу подпис и се поставя на видно и общодостъпно място във входовете на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. За поставянето на поканата на видно място се съставя протокол (Приложение №2). В протокола, задължително се отбелязва, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата .

Учредително събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на сградата. Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма (без да е необходима нотариална заверка върху пълномощното). Собственикът може да упълномощи и друго лице (което не е собственик), което да го представлява, но само чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното.

 

Задължителен дневен ред на Учредителното събрание:

1. Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС);

2. Определяне наименованието на Сдружение на собствениците (СС);

3. Одобряване текста на Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците и неговото приемане;

4. Избор на Управител/Управителен съвет и Контрольор/Контролен съвет;

5. Одобрение срока за съществуване на Сдружение на собствениците (СС);

6. Предмет на дейност на Сдружението (в случай, че Сдружението на собствениците се учредява с цел кандидатстване  за получаване на финансова помощ по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”);

7. Приемане на решение за обновяване на сградата по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”;

8. Приемане на решение за даване на съгласие, Община Айтос, представлявана от Васил Едрев - Кмет на Община Айтос, да реализира дейностите по обновяване на сградата. 

Протоколът от учредителното събрание (Приложение №3) и приетото Споразумение за създаване на сдружението (Приложение №4), се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.