16 513 102 лв е финансовата рамка на Община Айтос за 2015 г.

 Приходите, записани в бюджета на Община Айтос

са в размер на 16 513 102 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 9 353 603 лв. в т.ч. обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 935 822, собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 11 720  лв., приходи от наеми на училищни земи  90 000 лв., средства по проекти на ЕС, предоставяни от МОН – 87 161 лв и преходен остатък от 2014 год. в размер на 1 403 222 лв.

  Приходите за местни дейности са в размер на 7 159 499 лв., в т.ч. данъчни приходи - 1 056 400 лв, неданъчни приходи - 2 374 900 лв. Трансфери за местни дейности - 1 794 800 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия в размер на  1 724 600 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 70 200 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи в местни дейности е в размер на 535 300 лв., в т.ч.:  За изграждане и основен ремонт на общински пътища -  277 200 лв. и за други инвестиционни разходи -  258 100 лв. Предоставени трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС -  957 000 лв.

Временни безлихвени заеми в размер на  - 9 316 000 лв.

Финансиране  - 337 428 лв.

Заеми от банки и други лица  10 029 486 лв.

Преходен остатък от 2014 година в размер на 2 038 013 лв.

 Разходите са в размер на 16 513 102 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи

·         За делегирани от държавата дейности в размер на 9 353 603 лв.

·         За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 461 100 лв.

·         За местни дейности в размер на 6 698 399 лв.,

Общинският съвет гласува и програмата за капиталови разходи - 2015 г. с поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 18 563 662 лв. Одобри разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 258 100 лв. и разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 277 200 лв. Приета беше и забележката, че при одобряване за финансиране на проект „Красива България”, освободените средства, заложени в капиталната програма за обект „Основен ремонт на ЦДГ „Радост” ще бъдат пренасочени за финансиране на обект „Път към „Дом за стари хора” и площад пред входа на лесопарк „Славеева река”.

Утвърдени бяха числеността на персонала и разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети. Гласуван беше разчетът за целеви разходи и субсидии - за обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 800 лв, субсидии за читалищата на територията на общината – 159 620 лв, за спортните клубове – 80 000 лв., за поддръжката на музея към читалище - Айтос - 2 000 лв., за спортни мероприятия - 8 000 лв., за туризъм  - 2 500 лв.

Приети бяха разходите за културния календар на  общината в размер на 70 000 лв. Има решение и за изплащането на транспортните разноски от местоживеене до  месторабота и обратно на специалисти ГРАО от общинска администрация, обслужващи кметствата.

Съветът одобри актуализираната бюджетна прогноза

за местни дейности с показатели за 2015 г. и прогнозни показатели за периода 2016 - 2017 г. по приходите, помощите даренията, бюджетните взаимоотношения, финансирането и разходите, и определи като  разпоредители с бюджет от втора степен  по бюджета на общината –„ Общински център за социални и здравни услуги” и отдел „ КОВЗС”

Определен беше максимален размер на новия общински дълг за 2015 година в размер на 10 000 000 лв., както и общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2015 година - в размер на 260 000 лв. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 година, са в размер на 3 200 000 лв. Размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 година е 16 800 лв., реши местният парламент.

Съветниците възложиха на кмета

да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджета и да организира разпределението на бюджета по тримесечия. Да утвърди разпределението и да информира общинския съвет, в случай на отклонения от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности, както и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и трайно намаляване на бюджетните разходи.

   Кметът беше упълномощен още да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет, от сметки за средства от ЕС и набирателни сметки за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет, до възстановяването им от Управляващия орган.

   Градоначалникът получи пълномощия да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти, както и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

 

 

Снимки