ФИРМИ, ИНСТИТУЦИИ И СЛУЖБИ НА СРЕЩА ПРИ КМЕТА ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

През миналата седмица, кметът Васил Едрев събра на работна среща всички страни, които имат отношение към реализирането на най-мащабния проект на Община Айтос - „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос". Срещата имаше за цел да координира действията и предстоящите задачи на изпълнители, проектанти, авторски и строителен надзор, технически служби, екипа на Община Айтос. Бяха разисквани въпроси, свързани с дейностите по проекта, сроковете за изпълнение, финансирането и необходимото машинно технологично оборудване.

    Ще припомним, че стартът на строителството на първата пречиствателна станция в Айтос беше даден с първа копка на 8. 08. 2018 г. Проектът се финансира със средства по Оперативна Програма „Околна Среда 2014-2020", и според обществената поръчка, се реализира по две обособени позиции. Общата стойност на проекта е 18 929 054,03 лв

   Работният проект по първата обособена позиция включва изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос, в т.ч. съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, водоопровод и др. Изпълнител на дейностите е ДЗЗД „КА-АЙТОС". Дейностите по втората обособена позиция са свързани с доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос за заустване на отпадъчните води в пречиствателната станция. Изпълнител е ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”.

НП

Снимки