Гласуват бюджет-2021 на Община Айтос, на 25.02.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  СЕДЕМНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-41/08.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

2. Предложение с вх.№ ОбС-49/12.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

3. Предложение с вх.№ ОбС-47/11.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно продажба на дружествен дял на съдружник в „Бургасинвест“ ООД гр.Бургас.

            4. Докладна записка с вх.№ ОбС-73/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2021 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/.

            5. Предложение с вх.№ ОбС-66/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос.

            6. Предложение с вх.№ ОбС-65/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.

              7. Докладна записка с вх.№ ОбС-69/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

            8. Докладна записка с вх.№ ОбС-68/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

            9. Докладна записка с вх.№ ОбС-67/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, за проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос /улици с. Поляново и с. Малка поляна/“, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

            10. Докладна записка с вх.№ ОбС-70/16.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, за проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос /улици с. Поляново и с. Малка поляна/“, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

             11. Предложение с вх.№ ОбС-57/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2021 г.

           12. Предложение с вх.№ ОбС-59/15.02.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на Кмета на общината и кметовете на кметства.

         13. Докладна записка с вх.№ ОбС-58/15.02.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно освобождаване от отговорност Теодор Янев Янев за периода, през който е бил управител на „Генгер“ ЕООД, гр.Айтос.

        14. Предложение с вх.№ ОбС-63/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община Айтос за периода 2016 -2020 г.“ за 2020 г.

         15. Предложение с вх.№ ОбС-50/12.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на територията на община Айтос“ за 2020 г.

        16. Доклад с вх.№ ОбС-34/01.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно изпълнението на Общия  устройствен план на община Айтос за 2020 г.

            17. Докладна записка с вх.№ ОбС-64/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 81102.19.35 (номер по предходен план 019035), землище на с. Черноград, община Айтос с НТП „За складова база”.

            18. Докладна записка с вх.№ ОбС-56/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХІІІ-1221, кв.75 по плана на гр. Айтос, с адрес ул. „Кирил и Методий“ №65.

            19. Докладна записка с вх.№ ОбС-51/15.02.2021 г. от  Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ V-171, кв.44 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

            20. Докладна записка с вх.№ ОбС-52/15.02.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ ІV-171, кв.44 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

            21. Докладна записка с вх.№ ОбС-53/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-12, кв.6 по плана на с.Черноград, община Айтос.

            22. Докладна записка с вх.№ ОбС-54/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-213, кв.6 по плана на с.Караново, община Айтос.

            23. Докладна записка с вх.№ ОбС-55/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-68, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос

            24. Докладна записка с вх.№ ОбС-61/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022 година.

            25. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 9 броя.

            26. Питания. 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

 

 

Снимки