Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2016 г.