Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2019 г.