Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2020 г.