Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Айтос 2015 г.