Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

СЪОБЩЕНИЕ  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

от Стайко Стоянов Стайков-земеделски производител

   адрес:общ.Айтос,  гр.Айтос, ул. "Петър Станев”№18

"Изграждане на система за капкво напояване на съществуващи и нови трайни насъждения от череши и кайсии,с обща площ 70,232 дка в ПИ№045016, ПИ№044007, ПИ№045012,ПИ№040030 и в ПИ ЗЗП№619, землище на гр.Айтос, общ.Айтос ”

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 06.12.2017 г. – 20.12.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62