ИСКАТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ?

 ЗАМ. КМЕТЪТ МАРИАНА ДИМОВА ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО АЙТОЗЛИИ НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАТ

- Г-жо Димова, предвид високия обществен интерес към Програмата за саниране на жилищните сгради 2023, кажете ни каква е актуалната информация за сроковете за кандидатстване за финансиране?

- След частична промяна в предварителните условия, МРРБ обяви началото на Програмата за саниране на жилищни сгради от Плана за възстановяване и устойчивост. Първият етап от процедурата за кандидатстване Регионалното министерство обяви на 20 декември 2022 г.. Крайният срок за подаване на заявления по тази процедура, която е единствената със 100% финансиране от държавата, е удължен до края на месец май 2023 г., а не както беше предвидено първоначално - до края на март т.г.. Това е първият прием на документи за саниране от няколко години насам, след края на националната програма, по която останаха чакащи и нереализирани проекти от община Айтос.

- Кой има право да кандидатства за финансиране?

- Право на кандидатстване имат сдруженията на собствениците на всички жилищни сгради - блокове или блок секции, които са проектирани и построени преди 26 април 1999 г., без значение от вида на строителството. Сградата трябва да е жилищна (минимум 60% от площта й), с най-малко 4 самостоятелни обекта, които да принадлежат на повече от 1 собственик.

- Какво още трябва да знаят айтозлии? И какво се случва с тези 44 проекта, чакащи от предходния програмен период?

- Те няма да имат предимство по новата програма за саниране на жилищните сгради и ще трябва да преработят документите си според новите изисквания. Задължително условие за кандидатстване е наличието на техническо обследване, архитектурно заснемане, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийна ефективност за сградата. Разходите за тези дейности се извършват предварително от сдруженията на собствениците. Те ще бъдат възстановени при одобрение на предложението и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Предвидено е и изменение в разпределението на финансовите средства по процедурата. За всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи за сгради на своята територия.

- Кое е най-важното условие за кандидатстване за получаване на средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ ?

- Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват възоснова на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност трябва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, определени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на енергийно и техническо обследване е предварителното условие за кандидатстване по настоящата процедура.

- Какви са другите необходими стъпки и документи?

- Сдруженията на собствениците се обръщат за партньорство пред Общината, като подават заявление за участие по образец. Следва да бъде представено Заявление за участие; Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. Обследването за установяване на техническите характеристики и Технически паспорт са в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Представят се документите, свързани с проведените общи събрания за създаване на Сдружение на собствениците, декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, както и други документи, необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта, които са подробно описани в Насоките за кандидатстване на МРРБ. След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщено КСС – водещият партньор предлага на сдружението да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение двете страни трябва да разпишат всички права и задължения на партньорите.

- Къде се подават документите за кандидатстване?

- Предложенията трябва да бъдат подавани в партньорство с общинската администрация. Общинската администрация е водещ партньор в проекта и изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Предложения за изпълнение на инвестиция ще се подават от общинските администрации чрез формуляр за кандидатстване в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020). 

НП

Снимки