ИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПОЛАГАТ КЛЕТВА НА 9 НОЕМВРИ 2023 Г.

Във връзка с произведените избори за общински съветници, кметове на общини и кметства на 29 октомври 2023 г., и на основание чл. 23 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас Пламен Янев е издал заповед № РД-09-51/ 03.11. 2023 г. за СВИКВАНЕ на Първо заседание на Общински съвет - Айтос за мандат 2023-2027 г., на 09.11.2023 г., от 10.30 часа, което ще се проведе в Заседателната зала на Община Айтос.

След полагане на клетва по чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА от избраните за общински съветници, кмет на Община Айтос и кметове на кметства, заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Председател на Общински съвет - Айтос, съгласно чл. 21 ал. 1 т.3, във връзка с чл. 24 ал. 1 от ЗМСМА.

2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Снимки