ИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И СЪВЕТНИЦИ ПОЛАГАТ КЛЕТВА НА 8 НОЕМВРИ 2019 Г.

Във връзка с произведен избор за общински съветници, кметове на общини и кметства на 27 октомври 2019 г. и на основание чл. 23 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас Вълчо Чокалов е издал заповед № РД-09-45 от 01.11. 2019 г. за СВИКВАНЕ на първо заседание на Общински съвет - Айтос за мандат 2019-2023 г., на 08.11. 2019 г., от 10.00 часа, което ще се проведе в Заседателната зала на Община Айтос.

След полагане на клетва по чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА от избраните за общински съветници, кмет на Община Айтос и кметове на кметства в община Айтос, заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Председател на Общински съвет - Айтос, съгласно чл. 21 ал. 1 т.3, във връзка с чл. 24 ал. 1 от ЗМСМА.

2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата ан Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Снимки