Изчерпаха дневния ред на ноемврийското заседание за час
От 12 точки беше дневният ред на Общинския съвет на ноемврийското заседание. И 12-те бяха приети с категорично мнозинство, с изключние на един "против" и един "въздържал се". Не стана ясно защо, но един от избраниците гласува "против", при 27 "за" предложението за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – с.Тополица. 27 бяха "за" и един се "въздържа" при гласуването на докладната записка за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в полза на Сдружение „Шахматен клуб „Аетос 64”. Общинският съвет реши да даде за ползване общинския имот на шахматния клуб - две канцеларии, коридор и санитарни помещения с обща площ 80 кв. м.. Срокът на договорът с Община Айтос да е до 31 май 2015 година, реши още местният парламент. С пълно мнозинство беше утвърден в заседателната зала и Общинският план за защита при бедствия. Отрицателно становище получи единствено докладната записка за опрощаване на дължими държавни вземания от Шакир Мехмед Наник, дължими към НАП от 2009 и 2010 година. Решението е във връзка с писмо на президентската администрация. Наник да връща вземанията, защото освен пенсия от 345 лв, има собствен автомобил и една втора част от жилище, решиха съветниците. Временната комисия за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Айтос предложи 15 айтозлии. Заради конфликт на интереси, петима от съветниците не гласуваха. Новите заседатели бяха избрани с гласовете на 23-ма съветници, които анблок им гласуваха доеврие. Съветът реши още да бъде отдаден под наем на имот – публична общинска собственост - стоматологичен кабинет в Здравна служба с.Мъглен. Прието беше предложението на кмета Васил Едрев относно кандидатстване на Община Айтос по Проект „Красива България”- 2015 г. на Министерството на труда и социалната политика, за саниране на ЦДГ "Радост". Прекратена беше съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-175, кв.17 по плана на с.Караново. Съветниците дадоха принципно съгласие за обособяване на нов УПИ с отреждане „за трафопост” в кв. 47 по плана на гр. Айтос от УПИ ІХ, кв. 47, отреден „за озеленяване”. Ще бъдат продадени и 19 броя недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, решиха още съветниците. Две допълнителни точки бяха включени на старта на заседанието. Актуализирана беше сумата за представителни разходи на Председателя на Общински съвет - Айтос във връзка с гостуването на 40-членна представителна делегация от Община Силиври, Република Турция. Турските общинари ще гостуват на 18-20 декември т.г., за да се срещнат с айтоските общински съветници във връзка с договореностите между двете общини за културен обмен и регионално сътрудничество. Съветниците решиха бюджет - 2014 да бъде актуализиран и във връзка с проектирането на Градската градина, което ще струва на Общината 16 300 лв.
Снимки