„Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк “Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка, по обособени позиции...-10.09.2016 г. - ПРЕКРАТЕНА !!!