Излети в почвата, отработените масла, водят до необратимото й отравяне

За поредна година Организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД работи активно и провежда комплекс от информационни и образователни дейности. Организира и провежда различни мероприятия на територията на община Айтос, свързани с популяризиране на организираното разделно събиране на отпадъците от отработени масла, като прави съпричастни към мисията си и местната власт.

Тези дейности са насочени към изпълнение на условията, заложени в Разрешение № ООп – ОМ - 01 - 00/ 27.02.2013 г. и Решение № ООп – ОМ - 1 - 01/ 15.01.2018 г., за продължаване на срока на Разрешението, издадено от Министъра на околната среда и водите.

Информационните кампании на „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД са насочени към учениците и гражданите на Общината за разясняване на въпроси свързани с разделното събиране на отработените масла, възможните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, породени от нерегламентираното изхвърляне на отработени масла.

Организацията полага усилия за повишаване и обогатяване на екологичната култура на гражданите. Тази мисия тя изпълнява с усърдие, организирайки ежегодно информационни кампании, семинари и директни срещи с бизнеса,  граждани и подрастващи от Община Айтос.

ЗАЩО СА ВРЕДНИ ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА?

  • Неразградими са при естествени условия.
  • Разлагат се само частично.
  • Замърсяват трайно и необратимо природата.
  • Неконтролираното изгаряне на масла води до замърсяване на въздуха с токсични съединения на основата на сярата, които не само замърсяват въздуха и околната среда за продължителен период от време, но са и канцерогенни.
  • Попаднали в почвата или водата отработените масла  възпрепятстват циркулацията на кислород с което унищожават естествените екосистеми.

Ето и примерите: Един литър изгорено масло, отделя такова  количество вредни вещества, което човек, в нормални градски условия, би вдишал за период от цели три години. А изхвърлено във водна среда, един литър отработено масло би образувало тънък  филм, спиращ достъпа на кислород на водните обитатели,  на  площ от 4000 кв.м. Излети в почвата, отработените масла предизвикват необратимото й отравяне.

Масово, отработените масла от коли и машини, се използват за отопление или се изхвърлят директно в околната среда, независимо че по закон 40% от пуснатите на пазара количества трябва да се събират и рециклират. Това е много опасна практика, тъй като при изгарянето на маслата се отделят силно токсични вещества, които са опасни за здравето.

В България все още няма култура за събиране на отпадъци за рециклиране – както на хартия, пластмаса и метал, стъкло, така и на отработени масла. Много генератори на масла не ги предават за рециклиране. Това засяга както голяма част от предприятията, които подменят маслата на машините си, така и автосервизите.

Отработените масла много често се използват за отопление на малки автосервизи, хотели и оранжерии. В същото време печките, котлите и горивните инсталации не са пригодени да пречистват отделящите се токсични серни съединения, които не само замърсяват околната среда, но са и канцерогенни.

За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отработени масла, както и изгарянето, с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Събирането, предаването за оползотворяване и последващото им оползотворяване са гарант за екологично и отговорно мислене. След оползотворяването на отработените масла, се получава изходна суровина - базово масло, което отново се включва в производството на свежи масла. По този начин цикълът се затваря.

Законът регламентира задължението на лицата, които пускат на пазара продукти, след  употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци, да отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Законът възлага същите ангажименти и на производителите и вносителите на свежи масла в България.

„ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД като организация по оползотворяване на отработени работи активно по  еколого – съобразно регенериране на отработени масла. Като организация по оползотворяване на отработените масла, ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД поема задълженията на  своите членове за изпълнение на техните ангажименти, съгласно действащите нормативи в Република България.

Община Айтос и Организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД ще продължат да провеждат мероприятия, свързани с популяризиране на  мерките за организираното разделно събиране на отработени масла, с които да запознават различните групи общественост – индустрия, домакинства, учебни заведения.

 

Снимки