"Изнесен ритуал"

Общинският съвет реши

200 ЛВ ТАКСА ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК ИЗВЪН СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

Младите двойки ще могат да избират къде да се разпишат - на парка или в "Генгер"

На 27 май т.г., Общински съвет - Айтос прие допълнение към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос. Причината е, че в наредбата не е предвидена такса за случаите, в които длъжностното лице по гражданско състояние сключва граждански брак извън сградата на Общинска администрация, т.н. „изнесен ритуал“. Заради порасналия интерес на младите двойки да слагат подписи отвъд стените на Ритуалната зала, възниква необходимост от въвеждане на такса за изнесените  бракосъчетания, пише в докладната записка на кмета Васил Едрев до Общинския съвет.

Семейният кодекс дава възможност за сключване на граждански брак на друго публично място, извън общинската Ритуална зала. За да може Общината са отговори на исканията на бъдещите младоженци, беше необходимо Общинският съвет да вземе решение за размера на таксата за ритуал на открито.

Проект на наредба беше публикуван на 08.04.2021г на интернет страницата на Община Айтос в раздел Съобщения, както и в Портала за обществени консултации. Предоставена беше възможност на всички граждани в 30-дневен срок от публикуването да направят своите предложения и да изразят становища и мнения по проекта. В законоустановения срок предложения и становища по проекта не са постъпили, стана ясно в заседателната зала.

Съветът реши, таксата за сключването на граждански брак извън сградата на Община Айтос (изнесен ритуал) да е 200 лв., с включен ДДС. Кметът Васил Едрев със заповед ще определи местата, на които ще се провежда ритуала на открито. По думите му пред Съвета, това ще се случва в парк "Славеева река" и Етнографския комплекс "Генгер". Наредбата за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос, приета с Решение на Общински съвет –Айтос на 27 май 2021 г. ще влизе в сила от деня на публикуването й във вестник „Народен приятел“.

НП

 

 

Снимки