Извънредно заседание на 14.02.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

             На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 32, ал.2, изр. посл. от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 14.02.2023 г. /вторник/ от 16:45 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-51/13.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на финансова помощ за подпомагане на пострадалите от опустошителното земетресение в Република Турция.

 

Красимир Енчев

Председател на ОбС  Айтос

 

 

Снимки