КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

На 02.06.2020г.,  Община Айтос съвместно с „Електрооползотворяване” ЕАД, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  на територията на общината.

Гражданите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като подадат заявка за извозване в срок до 10.00 часа на 02.06.2020г. (след 10.00 часа започва извозването на ИУЕЕО).

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6 , ст.експерт Катя Иванова.

Телефон за контакт: 0896463280