5 298 885 лв капиталови разходи планира за 2023 г. Община Айтос

Кметът Васил Едрев предложи, а Общинският съвет одобри  разчетите за капиталови разходи през 2023 г. 

По предложение на кмета Васил Едрев, на редовното си заседание на 28 април, Общинският съвет прие Програма за капиталови разходи за 2023 г. - поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер 5 298 885 лв. Средствата за капиталови разходи през 2023 г. са от бюджетни приходи, целеви трансфери, преходен остатък и европейски средства.

Програмата е амбициозна и включва както нови обекти, така и проекти, чиято реализация е започнала през 2022 г.  За основен ремонт на спортна площадка в СУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос са предвидени 85 211 лв, планираните средства за основен ремонт на ОУ „Христо Ботев“ - с.Мъглен са 311 072 лв. Заложени са 45 602 лв. за проект „Реконструкция улично осветление по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос“. За изграждане на нова сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (Дом за стари хора) в УПИ ІІ , кв.62, по плана на гр. Айтос програмата предвижда 36 000 лв. За основен ремонт на улична настилка на ул. Богориди в гр. Айтос - 144 497 лв., за основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Вардар в гр. Айтос - 27 048 лв. Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Щерю Русев в гр. Айтос - 5 853 лв; за Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Дядо Стойно/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в гр. Айтос - 5 580 лв., за основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Неофит Рилски/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в гр. Айтос - 5 519 лв; Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Ченгелиеви/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в гр. Айтос - 6 059 лв.

 За основен ремонт на улична настилка на улица в с.Карагеоргиево са предвидени 227 535 лв. Планиран е основен ремонт на улични настилки на 4 улици в село Мъглен - за улица №1 - 192 505 лв., за улица №2 в с.Мъглен - 40 204 лв. За основен ремонт на улична настилка на улица №3 в с.Мъглен - 21 581 лв, Основен ремонт на улична настилка на улица №4 в с.Мъглен - 27 845 лв. Парите за изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос са 1 583 000 лв. По проект за основен ремонт на улични и тротоарни настилки на ул. Вардар, ул. Щерю Русев, ул. Дядо Стойно/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/, ул. Неофит Рилски/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ и ул. Ченгелиеви/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/., гр. Айтос са предвидени 14 800  лв., а за Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Райна Княгиня в гр. Айтос - 71 000 лв.

64 000 лв са предвидени за изготвяне на технически проекти за основен ремонт на улици в гр.Айтос, както следва: ул. Отец Паисий /от кръстовище с ул. Паскал Янакиев до кръстовище с ул. Христо Ботев/, ул. Неофит Рилски /от о.т. 436 до о.т. 565/,  ул. Неофит Рилски /от о.т. 444 до о.т. 461/, ул. Митко Палаузов, ул. Д-р Павлов /от о.т. 562 до о.т. 438/, ул. Дядо Стойно /от о.т. 437 до о.т. 564/, ул. Ченгелиеви /от о.т. 432 до о.т. 541/, ул. Васил Априлов, ул. Христо Ботев /от кръстовище с ул. Паскал Янакиев до кръстовище с ул. Бр. Миладинови/, улица /от ул. Ради Боруков до ул. Чудните скали от о.т.52 до о.т.2053/, ул.Чудни скали /от о.т. 39 до о.т. 38/.

Планирани за ППР Проект и Основен ремонт на Паркинг между ул. Неофит Рилски и Детска градина са 305 200 лв., зя ППР Проект и изграждане на Паркинг между ул.Арда и ул.Хр.Кърджилов - 440 000 лв. Гласувани са 75 000 лв за основен ремонт на улица в с. Пещерско, за основен ремонт на улица в с. Малка поляна - 58 000 лв и за основен ремонт на улица в с. Поляново - 48 000 лв.

За Проект и изграждане - Благоустрояване междублоково пространство на кв.154 в гр.Айтос, Програмата предвидените средства са 442 000 лв. За ППР Проект за Благоустрояване междублоково пространство на кв.49 в гр.Айтос -15 000 лв. ППР Проект за Детска площадка между кв.5а, УПИ І в гр. Айтос - 8 000 лв и да ППР Проект за Детска площадка кв.8а, УПИ VІІІ в гр. Айтос – 8000 лв. Рекултивация на депо за отпадъци – 20 000 лв. За Автоматизирана напоителна система – вече стартиралия проект „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система за градски стадион „Крум Делчев“ и закупуване на оборудване, предвидените средства са 20 313 лв. Машина за чертане на линии - проект „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система за градски стадион Крум Делчев и закупуване на оборудване - 6 678 лв. По същия проект - Изкуствена тревна настилка за стадион Крум Делчев - 20 313 лв, а за помпено оборудване - 7 000 лв. Продължава реализацията на проект „Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ І, кв. 50 по плана на гр. Айтос“ /МИГ/ на стойност 399 935 лв. Има решение и за ППР Проект за Основен ремонт на къща-музей Петър Станев в гр. Айтос – предвидените средства са - 30 000 лв.

24 000 лв са заложени за изготвяне на технически проект за реконструкция, обновяване и разширяване на Зоопарк Айтос, гр.Айтос. А за изготвяне на проект за общински път BGS2013 /BGS2011, Айтос-Мъглен/ - Пещерско, община Айтос - 42 840 лв. За изготвяне на проект за общински път BGS2007 /I - 6/Айтос - Малка поляна, община Айтос - 58 800 лв. За предпроектни проучвания четирилентов път Айтос- Бургас - 20 000 лв., а за покупка на земя за ПСОВ – 10 000 лв. В Програмата, средствата от ЦС от РБ за 2023 г. са в размер на 1 566 200 лв., преходен остатък от 2022 г - 2 805 779 лв, 424 740 лв са от собствени приходи и 474 786 лв – европейски средства и съфинансиране.

Кметът Васил Едрев предложи, а Общинският съвет одобри  разчетите за капиталови разходи през 2023 г. на община Айтос на основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.10 от ПМС 7/2023г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023г. във връзка с чл.6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. и във връзка с чл.124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос.

 

 

Снимки