КМЕТЪТ И МИГ-АЙТОС ПОДПИСАХА ПЪРВИ ДОГОВОР

Проектът е за ремонт на уличните настилки в селата Поляново и Малка поляна

На 9 юни 2020 г., в Заседателната зала на Община Айтос беше подписан първият административен договор за изпълнение на одобрен за финансиране проект по Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на СНЦ „МИГ-Айтос”, от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Проектът е на Община Айтос, договорът подписаха кметът Васил Едрев и Стоян Стоянов - Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Айтос".

Общата стойност на проекта е 334 957.38 лв., дейностите са за реконктрукция и обновяване на уличните настилки на две малки населени места на територията на общината - с. Малка полана и с. Поляново.

На подписването присъстваха Зам кметът на Община Айтос Мариана Димова, членовете на екипа на на СНЦ „МИГ-Айтос" с Изпълнителен директор Марийка Георгиева, екипът за проекти на Община Айтос, общински служители и граждани.

"Този момент е изключително важен за Местна инициативна група - Айтос, защото синтезира усилията на екипа, на Управителния съвет и на Общината. На практика, с  подписването на този договор преминаваме във втора фаза на изпълнение на проектния цикъл, който включва обявяване на процедури, кандидатстване, и сега вече - и подписване на административен договор. Предстоят следващи подписвания на административни договори и по другите мерки на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на СНЦ „МИГ-Айтос”, от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Освен този проект, по първата процедура по мярка 7.2 , МИГ-Айтос е одобрил още един проект за реконструкция на тротоарните настилки на няколко улици в град Айтос. Като задължителна част от процедурата, в момента той е на проверка в ДФ "Земеделие". След проверката, ще бъде подписан административен договор и по този проект", каза за местните медии Марийка Георгиева.

Проектът, за който беше подписан договорът за финансиране на ремонтите в селата Малка поляна и Поляново, попаднал в "извадката" на ДФ "Земеделие", тъй като и на извадков принцип се правят проверки на проекти от Фонда. Тези, които не попаднат в "извадката" се оценяват по общия ред, научи още НП.

Инвестиционната подкрепа е за обновяване на уличната настилка на обектите одобрени за финансиране: улица № 3  с. Поляново, улица № 6  с. Малка поляна и улица № 7  с. Малка поляна.

"След дълга и упорита работа, с подписването на този административен договор, уверено можем да кажем, че имаме Местна инициативна група, която активно работи за подобряване на състоянието и облика на своята територия - община Айтос. Благодаря на екипа и Управителния съвет на МИГ- Айтос, че осъществява Стратегията за местно развитие и взима решения в интерес на общността. С обявяване на процедурите, приемането  на проектни предложения и финансирането им, СНЦ "МИГ-Айтос" има съществен принос за обединяване и мобилизиране на ресурсите от обществения, частния и НПО сектори в полза на гражданите", заяви кметът Васил Едрев.

След подписване на договора, Стоян Стоянов връчи на кмета Васил Едрев плакет - символ на МИГ-Айтос, изработен по изискването "Публичност". "Символът на МИГ-Айтос е идентичен със символа на града - орел с разперени криле. Плакетът ще бъде връчван при всяко подписване на договор, в случая той символизира партньорството на МИГ с Община Айтос", заяви след церемонията по връчваенто, Стоянов

От МИГ-Айтос уточниха още, че на 9 юни приключва вторият прием по мярка 4.2.1 по ПРСР 2014-2020 за маркетинг и преработка на селскостопанска продукция. Отворена е мярка 7.5, която е ориентирана към развитието на туризма. Там допустими кандидати са Община Айтос и юридически лица с нестопанска цел. Кандидатите могат да подават проектните си предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) //eumis2020.government.bg/

Габриел Атанасов

 

Снимки