Кметът на Община Айтос Васил Едрев насрочва консултации с политическите сили на 18 август т.г.

ДО

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА :

ПП   Г Е Р Б

КП „БСП ЛБ”

ПП  Д П С

КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК  

КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ

КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

ПП  А Т А К А

КП  „А Б В”

А  Й  Т  О  С

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание  чл. 74 и чл.75  от Изборния кодекс  и решения № 1492- МИ от 09.06.2015. г. на ЦИК и Укази на президента №№ 162 и 163 от 11.08.2015 г. за насрочване на избори за общински съветници и кметове и произвеждане на Национален референдум на  25 октомври 2015 г. насрочвам  консултация с упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент,   на

18 август от 10.00  часа в кабинета на Кмета на Общината за определяне състав на Общинска избирателна комисия.

Консултациите са публични.

 При провеждане на консултациите при кмета на общината представителите на партиите и коалициите от партии  представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага;

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

 

 ВАСИЛ ЕДРЕВ         

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 

 

 

 

 

 

Снимки