КМЕТЪТ ОТЧИТА ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ И СЪВЕТА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ ПОЛУГОДИЕТО НА 2020 Г.

Съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на общината предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост. Регламентът е, отчетът да е на всеки шест месеца и да съдържа пълно наименование на обектите общинска собственост, наематели/ползватели, определени с решение на ОбС, срок на договор за наем и постъпилите средства в общинския бюджет от управлението на имотите общинска собственост.

На януарското си заседание т.г., Общински съвет - Айтос прие Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Айтос през 2020 г. Програмата съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост, имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, или да дари, както и имотите от първостепенно значение. В тази връзка, на 30 юли 2020 г., кметът ще представи пред общинските съветници, анализ за състоянието на общинската собственост през периода м. януари - м. юни 2020 г.

За полугодието са извършени разпоредителни сделки с общинско имущество, както следва: 12 бр. продажби на имоти-земеделски земи в зоните за земеделско ползване на стойност 22 496,70 лв., една продажба на имот-земеделски земи по чл.36 от ЗОС в ЗЗП на стойност 200,00 лв., една продажба на имот в регулация на стойност 565 404,00 лв., 11 бр. продажби в регулация по чл.36 от ЗОС на стойност 34 993,00 лв., една продажба в регулация по чл.35, ал.3 от ЗОС на стойност 15 379,04 лв. и 1 бр. учредено право на пристрояване на стойност 1 280,00 лв. Приходите от продажби за периода м. януари- м. юни са на обща стойност 639 752,74 лв., при прогноза за очаквани приходи към 31.12.2020 г. – 179 000,00 лв.  

През периода  01.01.2020 г.-30.06.2020 г. действат 56 броя договори за наем на общински нежилищни имоти в регулация. В Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 г., са предвидени  приходи от отдаване под наем на нежилищни имоти в регулация в размер на 107 000,00 лв. Реализираните приходи за полугодието са в размер на 46 814,46 лв., изпълнение - 44%.

Общински имоти, или части от тях са отдадени безвъзмездно по силата на 39 броя действащи договори на спортни клубове, организации на бюджетна издръжка и организации с обществено полезна дейност.

През периода 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. действат 36 договора за наем на общински жилища. В Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 г. са предвидени  приходи от отдаване под наем на общински жилищни  имоти   в  размер  на  13 500,00 лв. До 30 юни т.г.. са  реализирани  приходи  в размер на 6 552,29 лв., изпълнение - 49%.

 Предвидени в програмата са 132 000,00 лв. от наем/аренда на земеделска земя и 60 000,00 лв. от наем за ползване на пасища и мери. От началото на 2020 год. са реализирани приходи от наем на общински имоти извън регулация– земеделски земи, пасища и мери на обща стойност 18 960,14 лв., в това число: училищни земеделски земи - 13 798,49 лв. при  заложени в програмата -  113 000,00 лв.; общински земеделски земи  - 1 022,59 лв. при очакван резултат 19 000,00 лв.; пасища и мери – 4 139,06 лв. при прогноза 60 000,00 лв.

Сравнително ниският процент на приходите от наеми на земеделски земи е обусловен от факта, че към 30.06.2020 г. не са подписани всички договори за пасища и мери, след разпределението им на собственици на животновъдни обекти, регистрирани в системата на БАБХ. Предстои провеждане на процедурите за отдаване под наем/аренда на свободните общински и училищни земеделски земи за стопанската 2020/2021 година, плащанията, по които ще се извършат  през м. октомври т.г..

През първото шестмесечие на 2020 г. са постъпили като приход в Общината 69 490,91 лв. - наеми  по сключените  договори  за ползване на полски пътища при очаквани в края на годината - 60 000,00 лв.

От 27 броя язовири-публична общинска собственост, за 9 от тях са сключени договори за концесия, 8 са отдадени под наем и на един от тях е възложено управлението на рибните ресурси. При очаквани приходи от концесии върху язовири съгласно програмата за 2020 г. в размер на 18 000,00 лв. са реализирани 19 410,74 лв. Очакваните приходи от наем на язовири за 2020 г. са 3 600,00 лв. Реализираните приходи към 30.06.2020 г. са 3 911,89 лв.

 В краая на м. юни т.г. са реализирани приходи от концесия на „Спортно съоръжение” в размер на 1 670,40 лв., при заложени в програмата 1 500,00 лв. По схемата на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито, има 24 броя действащи договори за наем и 2 броя незаети общински терени. Реализирани са приходи от преместваемите съоръжения в размер на 12 258,00 лв., при годишна прогноза 28 000,00 лв.

В Програмата са предвидени приходи от такси от пазари на стойност 40 000,00 лв., в т.ч. 25 000,00 лв. от Промишлен пазар и 15 000,00 лв. - от Кооперативен пазар. Към края на шестмесечието администрацията отчита приходи, съответно - 3 140,40 лв. от Промишления пазар и 3 670,20 лв. - от Кооперативния пазар. Причината за ниския ръст на приходите от пазари е спиране на дейността им изцяло или частично в условията на COVID-19.

През отчетния период са постъпили средства от такси от рекламно-информационни елементи в размер на 3 746,00 лв., и от такси за ползване на терени-18 313,60 лв.

За периода м. януари – м. юни 2020 год. са направени разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост за: технически дейности-скици, удостоверения, разделяне, обединяване, заснемане, трасиране на имоти – 1 200,00 лв., дезинфекция, дезинсекция, дератизация и др.подобни дейности - 19 984,80 лв., възнаграждение на оценители на общински имоти-2 900,00 лв., възнаграждение на оператор на язовирните стени - 8 000,00 лв., материали, външни услуги и текущ ремонт на общински имоти - 1 200,00 лв. Предвидените разходи за 2020 г., свързани с придобиване, управление и разпореждане с имотите-общинска собственост,  са общо 116 500,00 лв.

Към отчета има приложения, които съдържат пълното наименование на обектите общинска собственост, наемателите и ползвателите, сроковете на договорите за наем и постъпилите средства в общинския бюджет от управлението на имотите общинска собственост.

НП

 

Снимки