Кметът получи одобрението на Съвета за нов проект

Старата сграда не може да се приспособи към новите стандарти, категорични са експертите

На 24 февруари, кметът Васил Едрев поиска от Общинския съвет решение за кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение „Изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (Дом за стари хора). Съветът даде картбланш на Общинската администрация да кандидатства по Процедурата за директно предоставяне на средства „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане, с оглед реформиране на съществуващи домове за стари хора” по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 Стана ясно, че съгласно Закона за социалните услуги, всички домове за стари хора в страната трябва да се реформират в съответствие със стандартите, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г. Очакваните резултати по Процедурата са да бъдат реформирани 82 съществуващи домове. Процедурата за кандидатстване е чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, компонент „Социално включване“.

За градежа на новия Дом в Айтос е избран празен терен, в близост до Медцински център І ЕООД. Айтозлии го знаят като терена, на който гостуващите циркове опъват шатри. Крайният срок, в който може да се подаде проектното  предложение е 17.03.2023 г.

   Като община, на чиято територия функционира „Дом за стари хора“, Айтос е допустим кандидат по процедурата. А дейностите, които ще се финансират са най-общо - строителство, подобряване на условията и достъпа за хора с увреждания, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, мерки за енергийна ефективност и др.

            В Наредбата, за социалната услуга "Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст" са конкретно определени редица изисквания. Според експертите, не е икономически целесъобразно сградата на Дома в Айтос да се реформира, за да се приспособи към заложените стандарти в Наредбата. И трябва да се използва възможността, която дава Процедурата - да бъде изграден изцяло нов Дом за стари хора.

Кметът Васил Едрев потвърди, че в тази връзка, е изготвен подробен устройствен план с обособяване на два нови урегулирани поземлени имота. Първият запазва предназначението си "за поликлиника" и съществуващото застрояване в него. Вторият е с предназначение „за обществено обслужване“ - на него се предвижда да бъде изградена новата сграда на Дома за стари хора, уточнява в предложението си до Съвета, градоначалникът.

            Съгласно изискванията за кандидатстване, за всяко проектно предложение се изисква Решение на Общинския съвет, с което се декларира, че социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията. Предвид срокът за кандидатстване, Общинският съвет допусна предварително изпълнение на решението си.

Снимки