КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ: ОБЩИНА АЙТОС НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНА КЪМ ТРАГЕДИЯТА, СПОЛЕТЯЛА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П О К А Н А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

 

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 25.09.2023 г. /понеделник/  от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос, при следния проект  за 

           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-294/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на финансова помощ за отстраняване на щетите от наводнението в община Царево.

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-303/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на Временно изпълняващи длъжността Кмета на община и кметства на територията на община Айтос.

 

3. Информация с вх.№ ОбС-305/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на бюджета на община Айтос и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2023 г.

 

4. Предложение с вх.№ ОбС-292/12.09.2023 г. от Станимир Петров – директор дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.

 

5. Предложение с вх.№ ОбС-288/07.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на община Айтос в комисията по изработване на областна здравна карта.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-300/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на записи на заповеди от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи авансово плащане и ДДС към него, по договор  № BG06RDNP001-19.536-0004-C01 от 13.02.2023 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 3А и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос“, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-302/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на записи на заповеди от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи авансово плащане и ДДС към него, по договор  № BG06RDNP001-19.536-0001-C01 от 22.05.2023 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Реконструкция на улица „Димитър Благоев“ по плана на гр. Айтос, община Айтос“, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-301/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на записи на заповеди от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи авансово плащане и ДДС към него, по договор  № BG06RDNP001-19.536-0002-C01 от 22.05.2023 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Реконструкция на улица „Даме Груев“ и улица „Зюмбюл“ по плана на град Айтос, община Айтос“, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

9.  Докладна записка с вх.№ ОбС-298/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура за отдаване под наем на оператор на язовирна стена на язовир „Над селото“, представляващ имот с идентификатор 81640.25.23, с площ 32423 кв.м, находящ се в землището на с.Чукарка.

 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-289/08.09.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-304, кв.7 по плана на с. Съдиево, община Айтос.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-296/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-164, кв.24 по плана на с. Мъглен, община Айтос.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-297/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-147, кв.14 по плана на с. Чукарка, община Айтос.

 

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-299/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ V-359 в кв.125 по плана на гр.Айтос, находяща се на актуален административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 26.

 

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-295/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот с идентификатор 00151.342.3, с площ 1910 кв.м, находящ в м. „Чеменлията”  в землището на гр.Айтос, с начин на трайно ползване „лозе”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-304/14.09.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват поземлени имоти с идентификатори 44817.95.5 44817.95.6 и 44817.95.7, местност “Свинарника” в землището на с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас.

 

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-291/12.09.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от месец ноември 2019 г. до месец август 2023 г.

 

17. Питания.

 

                                                                       КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                       Председател на Общински съвет Айтос

Снимки