КОНКУРС за заемане на длъжност „Обслужващ погребално бюро“, дейност “ Обредни услуги“ към Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.89 и чл.91 от КТ, във връзка със Заповед № РД- 08-370/27.05.2024 на Кмета на община Айтос, Община Айтос

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за заемане на 1 щ.бр. на длъжност  „обслужващ погребално бюро“, в  дейност “ Обредни услуги“ към община Айтос.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1.Да са пълнолетни и дееспособни физически лица;

2.Да не са поставени под запрещение;

3. Да са български граждани;

4. Да не са осъждани на умишлени престъпления, независимо от реабилитацията им и да не се лишени от право да заемат съответната длъжност, както и  да не са лишени от право да заемат материално-отчетническа длъжност ;

5.Да не са налице основанията по чл.107а, ал.1  от КТ;

6. Да притежават минимално изискуемо образование – средно.

7. Да притежават най-малко 5 години трудов стаж.

8. Да нямат наложено дисциплинарно наказание "уволнение" по чл. 188, ал.3 от КТ, и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал.2, т.6 от КТ или на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено, като незаконно по надлежния ред;

9.Да притежават компютърна грамотност.

 Място на работа -  гр.Айтос, ул.“Васил Левски № № 7.

Описание на длъжността „обслужващ погребално бюро“:

Организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с предоставяне на обредни услуги. Подготвя и извършва обреден ритуал. Организира дейностите по поддържане, почистване и благоустрояване на Гробищен парк и Обреден дом. Контролира за правилното и своевременно извършване на погребалните видове работи от работниците. Поддържа необходимата наличност в склада на погребални атрибути и носи материална и финансова отговорност за тях. Организира и извършва ритуалите  и изготвя надгробно слово. Осигурява подходяща музика, цветя и други, ако  ритуалът се извършва в Обреден дом. Изпълнява и други задачи поставени от кмета на община Айтос и началник отдел „ГРАО“.

 Начин на провеждане на конкурса:

a) допускане  по документи;

б) интервю;

 Необходими документи за участие:

1.         Заявление за участие  по образец;

2.         Документ за самоличност (за справка)

3.         Автобиография.

4.         Документи за завършена степен на образование, професионална квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен  (копия).

4.         Документи удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка (копия).

5.         Свидетелство за съдимост

6.   Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването( оригинал), в случаите когато са изтекли повече от три месеца  от прекратяване на последното  трудово/служебно правоотношение на кандидата;

7.    Декларация , че е пълнолетен, не е поставен  под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер , по образец;

8. Декларация по чл.107а, ал.1 от КТ,  по образец.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала” лично от кандидата.

За удостоверяване на изискванията  за съдимост и лишаване от право да упражнява професия , комисията сигурява служебно електронна справка за съдимост на кандидатите, подали документи за участие в конкурса.

 Срок и място за подаване на документите:  Документите за участие в конкурса се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата във вестник „Народен Приятел“ .  Подаването на заявлението  и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в сградата на Община Айтос в Център за административно обслужване на ул.“Цар Освободител“ № 3, гише Деловодство. Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес, имейл и телефон за връзка.

Длъжностната характеристика и информация за длъжността ще бъде предоставена за запознаване на кандидатите при подаване на документите.

 Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати ще се публикуват на интернет страницата на община Айтос до  7 дни  от изтичане срока за подаване на документи. Списъкът ще съдържа само вх.№ на кандидатите. Всички останали съобщения, свързани с провеждането на процедурата ще бъдат обявени на сайта на община Айтос в раздел конкурси.

Тел. за контакт и информация: 0558/2 2670

Обявата е публикувана във вестник „Народен приятел“ на 31.05.2024г.

Срок за подаване на документи за участие – до 16 часа на 01.07.2024г.

 

 

 

Снимки