Консултации за определяне на състава на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - Айтос

ДО
УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА :
ПП   Г Е Р Б
КП БСП за България
ПП  Д П С
КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
ПП  ВОЛЯ
КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ   

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

На основание  чл. 91 , ал.3  от Изборния кодекс  и решение №600-МИ от 09.08.2019 г на ЦИК  във връзка с произвеждането на Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. насрочвам  консултация с упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени  на 
19 август от 10.00 часа в кабинета на Кмета на Общината за определяне състав на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ .

                        Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. 
                         При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ВАСИЛ ЕДРЕВ

Снимки