Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Айтос 2019-2022 г.