КЗД с приемна в Айтос

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос, уведомява гражданите, че на 29 юли от 10.00 до 12.00 часа в Общината, на ул. „Васил Левски“№5, Дирекция „Образование“  2-ри етаж , ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

Ирина Иванова

         /Регионален представител на КЗД- Бургас/

                                               Тел. 056/826082

                                               GSM: 0895507339

Снимки