Мариана Димова – Зам.кмет на Община Айтос изпълнява правомощията на Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПОВЕД

№ РД-08-749/25.09.2023г.

На основание чл.42, ал.4 и ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.161 от Изборния кодекс и като съобразих Решение № 645/25.09.2023г. на Общински съвет – Айтос, взето по т.2 от дневния ред заседанието, обективирано в Протокол № 49 от 25.09.2023год., както и Решение № 2122-МИ/29.08.2023 год. на Централната избирателна комисия, с оглед нормалното функциониране на дейностите на Общинска администрация – Айтос

ЗАПОВЯДВАМ:

            1.Възлагам на г-жа Мариана Кирилова Димова – Заместник-кмет на Община Айтос, да изпълнява правомощията на Кмет на Община Айтос и да ме замества за периода от регистрацията ми в Общинска избирателна комисия – Айтос, за участие в изборите за Кмет на Община Айтос, на 29 октомври 2023г., до обявяване на резултатите от изборите.

            2.За периода след обявяването на изборните резултати, до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Община Айтос, в изпълнение на Решение № 645/25.09.2023г. на Общински съвет – Айтос, взето по т.2 от дневния ред заседанието, обективирано в Протокол № 49 от 25.09.2023год. за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Айтос се определя г-жа Мариана Димова – Заместник-кмет на Община Айтос.

          3.Оправомощеното лице има право да подписва и разпределя цялата входяща и изходяща кореспонденция на Община Айтос, да разпределя и възлага, възникналите по време на ползвания от мен платен годишен отпуск и/или неплатен служебен отпуск, както и за периода от обявяването на изборните резултати до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Община Айтос, задачи и текуща работа на служителите на общинска администрация, както и да контролира изпълнението им, да подписва всякакви документи и книжа, в това число, но не само, всички и всякакви договори, включително, но не само трудови, жалби, искания, молби, заповеди, финансови документи, както и всички други документи свързани с изпълнението на възложените правомощия по заместване, както и да представлява Община Айтос пред трети лица, органи и институции.

            4.Копие от заповедта да се връчи, за сведение и изпълнение, на г-жа Мариана Димова.

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 

Снимки