МЕСТАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ СЪДОВЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
 1. гр. Айтос, сграда на Общинска администрация – 2 броя;
 2. гр. Айтос, Отдел „Местни данъци и такси“ – 1 брой;
 3. гр. Айтос, Отдел „ КОВЗС“ – 1 брой;
 4. гр. Айтос, СОУ „Н.Й.Вапцаров“ – 1 брой;
 5. гр. Айтос, СОУ „Христо Ботев“ – 1 брой;
 6. гр. Айтос, База 2 на СОУ „Христо Ботев“ – 1 брой;
 7. гр. Айтос, ОУ „Атанас Манчев“ – 1 брой;
 8. Кметство на с. Карагеоргиево – 1 брой;
 9. Кметство на с. Мъглен – 1 брой;
 10. Кметство на с. Тополица – 1 брой;
 11. Кметство на с. Караново – 1 брой;
 12. Кметство на с. Пещерско – 1 брой;
 13. Кметство на с. Черноград – 1 брой;
 14. Кметство на с. Чукарка – 1 брой;
 15. Кметство на с. Поляново – 1 брой;
 16. Кметство на с. Пирне – 1 брой;
 17. Кметство на с. Малка поляна – 1 брой;
 18. Кметство на с. Съдиево – 1 брой;
 19. Кметство на с. Черна могила – 1 брой;
 20. Кметство на с. Зетьово – 1 брой;
 21. Кметство на с. Лясково – 1 брой;
 22. Кметство на с. Раклиново – 1 брой;
 23. Кметство на с. Дрянковец – 1 брой;