"Местна инициативна група – Айтос”

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 31.08.2015 г. от 11:00 часа ще се проведе общо събрание на Сдружение с нестопанка цел „Местна инициативна група – Айтос” в офиса на сдружението.

Събранието е във връзка с кандидатстване по НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. за прилагане на Подмярка 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

 

Снимки