Местният парламент ще заседава извънредно с една точка

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2, изречение последно от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС- Айтос на 26.02.2015 г./четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за

 

                                                             Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

       1. Докладна записка от Васил Едрев- кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  РУЖДИ ХАСАН

 

Снимки