МИГ - АЙТОС РАЗВИВА КАПАЦИТЕТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Айтос“ проведе трето планирано обучение, насочено към бенефициенти и  кандидати по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие и местни лидери за изпълнение и   отчитане на проекти. Обучението се състоя на 19 ноември  2020 г. в Конферентната  зала на „МИГ-Айтос“ в гр.Айтос , ул. „Васил Левски“ № 2.

Основните цели на обучението са превенция и минимизиране на рисковете за налагане на финансови корекции на бенефициенти по проекти, финансирани от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос, както и развитие на капацитета на местните лидери за осъществяване на граждански мониторинг при изпълнението на проекти. Участието на местните лидери от територията е изключително важно в процеса на реализиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и е свързано с прилагане на мерките за публичност и прозрачност.

Обучението беше открито от господин Румен Димитров, експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно на МИГ-Айтос. Той благодари на участниците за търпението и разбирането, което проявяват в изчакване на проверките на процедурите и проектните предложения, извършвани от Държавен фонд „Земеделие“. Г-н Димитров съобщи на участниците в обучението, че със Заповед № 03-РД/3367 от 23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна процедура за прием на проектни предложения с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.270-S1 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (първи прием).  Одобрена е и  проведената процедура за прием на проектни предложения с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.321-S2 по мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (втори прием). Той направи и кратък обзор на реализираните дейностите от МИГ-Айтос през 2020 година.

Основни участници в обучението бяха представители на бенефициенти и местни лидери от стопанския и нестопанския сектор от територията на МИГ- Айтос.

Лектор на обучението беше г-жа Кети Котева - експерт с опит в  управлението на проекти по „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2014-2020 година. В рамките на работните сесии участниците се запознаха с основните моменти при сключването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процеса на изпълнение на проекти към Стратегията за ВОМР, възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от Стратегията за ВОМР, информираност и публичност при изпълнението на проекти,  към Стратегията за ВОМР. Бяха представени и обсъдени различни практически казуси.

Всички участници в събитието получиха информационни материали и бюлетини. Обучението се проведе при спазване на мерките за предотвратяване на заразата с COVID 19.

Еднодневното обучението е част от дейностите по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Снимки