МИГ-АЙТОС С 13 ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

По данни на Информационната система за управление и наблюдение /ИСУН 2020/, 13 са договорите, сключени от СНЦ "Местна инициативна група-Айтос", чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014-2020, до края на 2021 г., на обща стойност 2 385 158, 09 лв. Безвъзмездното финансово подпомагане е в размер на 1 943 822.34 лв, а изискването за бизнес проектите е петдесет на сто съфинансиране от бенефициентите.

Договори за финансиране са сключени с  "ДЮЛГЕР ГРУП” ЕООД - Айтос за пускане в експлоатация на цех за производство на мебели. С "КОСТОВИ ГРУП" ООД - Айтос за закупуване на машини за производство на бисквити, с АНГЕЛИКА - 81 ООД - Айтос за изграждане на производствена сграда и закупуване на машини за производствво на алуминиева дограма, с ДЖИ ЕС КАР ООД - Айтос за подобряване на производствения капацитет чрез закупуване на оборудване за автосервизна дейност и автомивка, с ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН ЕООД - Айтос за оптимизиране на производствения процес чрез закупуване на CNC НЕСТИНГ МАШИНA. С "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ВАСИЛЕНА ЧАУШЕВА" ЕООД - Айтос за преустройство и промяна предназначението на самостоятелно жилище в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина в УПИ VI-78, кв.166 по плана на гр. Айтос, Община Айтос.

Договори за финансиране са сключени и с СЕ БЕ ГИН - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА (АСИМПАГИП) ЕООД, за "Закупуване на специализирана медицинска техника за кабинет на доктор-гинеколог", с  ХЕЛИОС МИЛК ЕООД за Модернизация на млекопреработвателно предприятие и с ШЕФИКА за „Закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни“

Сключени са договори за безвъзмездно финансиране /без съфинансиране/ с Община Айтос за реализиране на Проект „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“, Проект „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център. Проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос” /Улици с. Поляново и с. Малка поляна/” Проект "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 5.

Снимки