МИГ-АЙТОС продължава своята проактивна информационна кампания

ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕНЕ НА СТРАТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 год.

И през 2020 год. МИГ-Айтос продължава своята проактивна информационна кампания за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Айтос.

Информационните събития и обучения се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

Целта на информационната кампания е  да се активизират местните общности за участие в процеса на прилагане на местната стратегия за развитие и развитието на  местен капацитет.

На 01 Октомври 2020 г. от 10:30 часа, в село Пирне, едно най-големите села в  община Айтос се проведе информационна среща за обмен на добри национални и европейски практики,  приложими за територията на МИГ-Айтос (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства). На срещата присъстваха 18 местни лидери от публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Събитието беше открито от г-жа Марийка Георгиева, изпълнителен директор на МИГ-Айтос.

Тя  запозна присъстващите с хода на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Г-жа Георгиева каза, че в резултата на работа на екипа на МИГ в периода от 2019 до сега са обявени  приеми по всички мерки от Стратегията, като по някои от мерките са реализирани и по два приема. На този етап,  приключилите процедури са обект на проверка за контрол  от Държавен фонд „Земеделие“

Презентация на добри практики на МИГ от  България , Австрия, Германия, Полша, Словения, Естония, Италия и др. държави от ЕС, направи г-жа Мария Тодорова.На всички присъстващи бяха предоставени, информационни материали и бюлетини.

След приключване на срещата, кметът на село Пирне - Манчо Железов и Янка Савова –секретар на Народно читалище "ПРОБУДА-1925“ запознаха  екипа на МИГ-Айтос с историята на селото и читалищните дейности. Те споделиха , че им предстой  през тази година честване на  55 годишнината от създаването на читалището. Представителите на МИГ-Айтос изразиха своето искрено възхищение от атрактивния начин, по който местните хора съхраняват и предават на идните поколения своите обичаи, традиции, история и култура. Народно читалище "ПРОБУДА-1925“ е член на Общото събрания на СНЦ „МИГ-Айтос“ и активно участва в неговата дейност.

Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Снимки