МИГ-АЙТОС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ

Една от основните характеристики на подхода Водено от общностите местно развитие е развитие капацитета на местните общности и стимулиране тяхното активно участие във  всички етапа от  процеса на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. В тази връзка на 02 Октомври 2020 г., в Конферентната залата на МИГ-Айтос в гр.Айтос  се проведе обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти“.

Обучението беше открито от Марийка Георгиева, Изпълнителен директор на МИГ-Айтос. Госпожа Георгиева направи кратък преглед  на дейността на МИГ през 2020 година. Тя  подчерта, че екипът на МИГ е обявил приеми по всички мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Като по три от мерките са осъществени по два приема. Към настоящия  момент одобрените от МИГ-Айтос проекти са обект на проверка и контрол от ДФ „Земеделие“.  Поради големият брой на постъпили процедури и проекти във фонда, процесът се забавя и това от своя страна създава риск от оттегляне на проектни предложения.

В обучението взеха участие представители на бенефициенти и местни лидери от стопанския и нестопанския сектор от община Айтос. Участието на местните лидери е насочено към изграждане на капацитет и осъществяване на граждански мониторинг при изпълнението на проектите. Участието на бенефициентите по проекти цели превенция и редуциране на възможностите за налагане на финансови корекции по проектите.

Лектор на обучението беше Георги Митев - дългогодишен експерт в областта на управлението на проекти и прилагането на стратегии за местно развитие. В рамките на работните сесии участниците бяха запознати с основните моменти при сключването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на проекти към Стратегията за ВОМР, възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от Стратегията за ВОМР, информираност и публичност при изпълнението на проекти,  към Стратегията за ВОМР. Бяха представени и обсъдени различни практически казуси.

 На всички присъстващи бяха предоставени, информационни материали и бюлетини. В съответствие с мерките за предотвратяване на заразата с COVID 19, организаторите на обучението осигуриха  защитни маски и дезинфектанти.

Еднодневното обучението се проведи в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-146/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Снимки