МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГЛАМЕНТИРАХА ТЕСТВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ

На 8 ноември 2021 г., министрите на образованието и науката и на здравеопазването издадоха  заповед, която регламентира подробно процеса на тестване в училищата. С нея задължителни за изпълнение стават и актуализирани Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Според новите Насоки,  присъственият учебен процес изисква изследване на учениците с щадящи бързи антигенни тестове за COVID-19. Изследването ще се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, които ще се тестват вкъщи. Изследването ще се извършва в класната стая на паралелката от поне две лица, определени от директора (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци могат да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

За присъствено обучение и изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19 първо трябва да е осигурено необходимото количество тестове в училище. Другото условие е най-малко 50% от родителите да са дали съгласие за провеждане на два пъти седмичното тестване, както и да бъде създадена необходимата организация за провеждане на изследването за COVID-19.

 В общините с повече от 250 заболели на 100 000 души за 14-дневен период педагогическият и непедагогическият персонал работи присъствено само с валиден документ за ваксинация, преболедуване или за отрицателен резултат от лабораторно изследване, или при задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест, осигурен от училището. Тези, които отсъстват в дните на изследване, се изследват в първия ден, в който посещават присъствено училище.

Учениците задължително трябва да носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба. След пробовземането се извършва дезинфекция. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилагат разпоредбите в четири задължителни протокола, които също са част от Насоките.

Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни торби за смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък. Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба. Кутиите от всички училища се предават на РЗИ за изгаряне.

 В дните на изследване, дневният режим се променя, за да се осигури време за изследване – до 30 минути. Родителите се уведомяват за промяната на дневния режим поне един ден предварително. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира обучение от разстояние в електронна среда в зависимост от възможностите на училището.

В Насоките са данени указания за дезинфекция на повърхностите и проветряване, за личната хигиена и за носене на защитни маски. Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал в училищата, трябва да носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата. Децата от предучилищните групи и учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал. Според специална препоръка, защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал е желателно да са хирургически или поне от 3 слоя.

Дадени са и указания, при възможност да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките и предотвратяване на тяхното взаимодействие. Има точни разпоредби и за организация на храненето, за учителските стаи и комуникацията. Указано е, че престоя на учителите в учителската стая ще е само при непосредствена необходимост. Приоритетно, осъществяването на комуникацията ще е в електронна среда. И още - спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка комуникация. И комуникацията с родителите ще е предимно в електронна среда, или на индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;

Часовете по физическо възпитание и спорт ще се провеждат на открито. Когато това е невъзможно, занятията ще са в класните стаи. Подчертано е изискването на информираност. Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от разстояние в електронна среда, графикът за ротация на паралелките и информацията за брой болни от COVID-19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители трябва да се публикуват своевременно на интернет страницата на съответното училище. Насоките регламентират и задължителните мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА НАСОКИТЕ, В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ!

Снимки