ММС с процедура за подпомагане на проектни предложения
Министерството на младежта и спорта, на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025) по следните тематични области:
- Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“;
- Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“;
- Тематична област 3 „Свободно време, творчество и култура“;
- Тематична област 4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“;
- Тематична област 5 „Толерантност и европейска принадлежност“.
В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел,  осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (За финансиране по програмите по чл. 3, ал. 1 от Наредбата  могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер или които са със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение).
В процедурата за кандидатстване по Национална програма за младежта (2021-2025) за 2021 г. могат да участват само организации, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през 2021 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всяка организация може да подаде само едно проектно предложение в настоящата процедура.
Проектните предложения се подават в срок до 27.09.2021 г.
Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата, могат да бъдат получени на интернет страницата Национална информационна система за младежта (https://nism.bg/) и на Министерството на младежта и спорта (http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=QJtCezm3TQM%3d)
Кандидатите имат възможност да задават въпроси относно условията/указанията по процедурата по електронна поща [email protected], но не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване.

 

Снимки