НА 30 АВГУСТ, ОБЩИНА АЙТОС ВЕЧЕ С БЮДЖЕТ-2023

С 25 гласа "за" и един "против" Общинският съвет прие бюджета на Община Айтос за 2023 година на редовното си засезание на 30 август. Само Христо Ангелов от ДПС глаасува "против", с мотива, че в капиталовата програма е заложена за реновиране само една улица в квартал "Странджа". В заседателната зала, в проекта за бюджет на Общинската администрация бяха направени три корекции, които Съветът одобри с поимено гласуване. По предложение на ДПС, 10 000 лв от резерва бяха планирани за млади лекари и специализанти, които евентуално ще пожелаят да постъпят на работа в МБАЛ Айтос ЕООД. По предложение на кмета Васил Едрев, в програмата за капиталови разходи бяха включени 4000 лв собствени средства за ремонт на читалището в с. Тополица. Отново по предложение на ДПС, с 50 000 лв от резерва бяха увеличени средствата за текущи ремонти на участъци от общински пътища, "пострадали" при изграждането на ж.п. назлези, изградени от НК "Железопътна инфраструктура" край селата Черноград, Карагеоргиево, Малка поляна. Общината многократно е изпращала писма до Националната кампания във връзка с разрушените при строителството участъци, но за сега отговор от там няма, заяви пред Съвета, кметът. "Предложенията за корекции в проекта можеха да бъдат направени на обществните обсъждания, а не в зала", заяви Димитър Колев от ГЕРБ, който заподозря ДПС в предизборен ход. Това даде основание на Председателя Красимир Енчев да направи извода, че "бюджет не се приема преди избори, а в началото на годината"

Целта на новата финансова рамка е запазване на финансовата стабилност на общината, сигурност за бюджетната сфера и безпрепятствено усвояване на средствата по европейските проекти. Бюджет-2023 следва философията, наложила се в последните години, която включва - ясни приоритети, реализъм в приходната част, оптимизация на разходите и значителна капитална програма. Ето и по-важните цифри в новия бюджет.

Приходите в бюджет за 2023 г. са 42 967 919 лева, в т. ч.: Общо приходи за делегирани държавни дейности 27 173 572 лева и Общо приходи за местни дейности 15 794 347 лева. Спрямо 2022 г., общата субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 23 031 723 лева е завишена с 3 546 469 лв., или 18,20 % ръст в резултат на увеличение на единните разходни стандарти. Значителен дял от увеличението на общата субсидия заема субсидията за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“ - 18,16% , където се предвижда ръст на заплатите с около 15%.

Приходите за финансиране на  местни дейности и дофинансиране на държавни дейности са 15 794 347 лева – собствени бюджетни приходи, изравнителна субсидия от Централния бюджет и преходен остатък от 2022 г. Планираните данъчни приходи са 1 834 500 лева, със 121 000 лв. повече от бюджет - 2022. Очакваните приходи от общински такси са 2 770 500 лева.

В раздел взаимоотношения с ЦБ, в който са включени трансфери за финансиране на местни дейности/обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи/. са планирани 5 081 900 лева.

Разходната част на проекта за бюджет за 2023 г. е в размер на 42 967 919 лв., от тях - за делегираните от държавни дейности - 27 173 572 лв. За Функция І “Общи държавни служби” -  2 897 716 лв., за Функция ІІ “Отбрана и сигурност” - 501 501 лева., Функция ІІІ “Образование” - 20 473 255 лева. Разходите за функцията представляват 75,34% на сто от общия размер на разходите за държавни дейности. Средствата за функция Образование са увеличени спрямо миналата година с 2 756 740 лева /18%/. С тези средства се финансират – три средни училища, пет  основни училища, пет детски градини. За Функция ІV “Здравеопазване” – 1 011 904 лева, Функция V “Социално подпомагане и грижи”- 1 947 232 лв., за Функция VІІ “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”-  341 964 лева.

Разходите за  допълнително финансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи са в размер на  1 398 700 лева - Функция I . „Общи държавни служби” - планирани средства в размер на 394 000 лева. Функция ІІІ “Образование“ - планирани са средства за дофинансиране в размер на 1 004 700 лева.

                  Разходите за местни дейности са в размер на 14 395 647 лева. Те са  разпределени по функции  -  Функция I. „Общи държавни служби” 1 504 948 лв., Функция II.”Отбрана и сигурност” 132 000 лв.  Функция III „ Образование“  164 900 лв., Функция IV.  „Здравеопазване” 143 000 лв., Функция V. „Социално подпомагане и грижи” - 938 500 лв., Функция  VI. “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” - 8 676 626 лв., от тях - за Дейност „Водоснабдяване и канализация”- 67 000 лв., за  Дейност “Осветление на улици и площади” - 837 602 лв., за Дейност “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”- 4 865 313 лева. Преходният остатък е в размер на 2 193 427 лева. Предвидени са средства за улична маркировка, знаково стопанство, обслужване на светофар и застраховки. Предвидени са 1 100 000 лева собствени средства за текущи ремонти на улична мрежа.

                  Капиталовите разходи са в размер на 3 561 427 лв., които представляват:

- Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос в размер на 1 583 000 лева. Целеви средства от МРРБ предоставени през 2022г.

- Основен ремонт на улични настилки на ул. Богориди, ул. Софроний и ул. Братя Миладинови в размер на 144 497 лева. Финансиран от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г.

- Основен ремонт на улични и тротоарни настилки на ул. Вардар, ул. Щерю Русев, ул. Дядо Стойно/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/, ул. Неофит Рилски/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ и ул. Ченгелиеви/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в размер на 71 260 лева в т.ч. 50 060 лева целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и 21 200 лева собствени средства.

- Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Райна Княгиня в гр. Айтос в размер на 71 000 лева в т.ч. 70 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и 1000 лева собствени средства.

- Реконструкция на ул."Арда" от О.Т.24 до О.Т.7 и ул."Христо Кърджилов" в гр. Айтос /МИГ/ в размер на 5 000 лева собствени средства. Проекта ще се реализира със 408 883 лева европейски средства.

- Изготвяне на технически проекти за основен ремонт на улици в гр.Айтос в размер на 64 000 лева собствени средства.

- Основен ремонт на улица от о.т. № 46 до о.т. № 100 в с. Карагеоргиево в размер на 231 535 лева в т.ч. 89 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г., 140 535 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и 2 000 лева собствени средства.

 • Основен ремонт на улици в с. Мъглен - участък № 1 от о.т. 36 и о.т. 37 до о.т. 39 в размер на 70 400 лева в т.ч. 70 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и 400 лева собствени средства.

-  Основен ремонт на улици в с. Мъглен - участък № 2от о.т. 39 до о.т. 75, включително участъка от кръстовището към съседни улици в размер на 221 735 лева в т.ч. 150 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г., 71 335 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и  400 лева собствени средства.

- Основен ремонт на улична настилка на улица в с. Пещерско в размер на

84 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г.

 • Основен ремонт на улична настилка на улица в с. Малка поляна в размер на 76 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г.
 • Основен ремонт на улична настилка на улица в с. Поляново в размер на

86 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г.

 • ППР Проект и изграждане на паркинг в УПИ ІІ, кв.136 по плана на гр.Айтос /между ул. Неофит Рилски и Детска градина/ в размер на 355 000 лева в т.ч. 350 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г. и  5 000 лева собствени средства.
 • ППР Проект и изграждане на Паркинг в кв. 3а по плана на гр.Айтос /между ул.Арда и ул.Хр.Кърджилов/  в размер на 498 000 лева в т.ч. 488 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г. и 10 000 лева собствени средства.

За Дейност " Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" - 398 000 лева. Капиталовите разходи са в размер на 396 000 лв.:

- За проект и изграждане - Благоустрояване междублоково пространство на кв.154 по плана на гр.Айтос в размер на 363 000 лева в т.ч. 351 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г. и 12 000 лева собствени средства.

- За проект за Благоустрояване междублоково пространство УПИ ІІ и ІІІ на кв.49 по плана на гр.Айтос в размер на 15 000 лева собствени средства.

-  За проект на Детска площадка между кв.5а, УПИ І в гр. Айтос в размер на

8 000 лева собствени средства.

-  За проект за Детска площадка кв.8а, УПИ VІІІ в гр. Айтос в размер на

8 000 лева собствени средства.

                     -  За изграждане на детска площадка в УПИ III, кв.3а и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос, Община Айтос /МИГ/ в размер на 2 000 лева собствени средства. Проекта ще се реализира със 114 881 лева европейски средства.

За Дейност “Управление, контрол и регулиране на дейности по опазването на околната среда” - 79 000 лева. За Дейност “Озеленяване” общият размер на средствата е 583 250 лева. Планирани са средства за поддържане на зелените площи на територията на общината /град и села/ в размер на 50,350 дка. Дейностите които се включват са: за поддържане на зелени площи, пролетна акция за почистване и озеленяване, закупуване на посадъчен материал, вода, горива, поддържане на детски площадки. Предвидени са средства за посадъчен материал. Капиталовите разходи са в размер на 52 400 лв. Планирани са средства в размер на 8 400 лева за закупуване на косачки 4 бр., 8 000 лева за трактор за косене на градинки и зелени площи и 36 000 лева за напоителна система в парк Славеева река. За Дейност „Чистота” са планирани 1 613 250 лева, за Дейност “Управление на дейностите по отпадъците” са предвидени 74 950 лева.

Разходите за Функция: VII. „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са 1 360 185 лв. От тях, за Дейност „Спортни бази за спорт за всички”: - 300 025 лева, които включват -  субсидии за спортните клубове, гориво и материали за спортната зала, издръжка на персонала на стадиона,  средства за масови спортни мероприятия и 14 100 лв. капиталови разходи. За Дейност Читалища – 11 500 лева., за Дейност Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен харакер – 33 500 лева, за Дейност ”Радиотранслационни възли„ - 39 195 лева, за Дейност „Обредни домове и зали” – 453 275 лева. Предвидени са капиталови разходи в размер на 98 300 лв - 3 300 лева за Мотоблок с ремарке и 95 000 лева за специализиран траурен авт омобил. За Дейност „Зоопаркове” в бюджета са разчетени 290 550 лв. за издръжка, а за Дейност: „Други дейности по културата” – 232 140 лева.

Планираните разходи за Функция VIII. „ Икономически дейности и услуги” са 1 165 488 лв. За Функция ІХ. Разходи некласифицирани в други дейности - 310 000 лв.      

Към края на 2022 г. община Айтос няма заеми от банки. Не се планира поемане на дълг през 2023г     

Общият размер на капиталовите разходи в бюджет 2023 г. е 6 747 080 лв.

В т.ч. Европейски средства и съфинансиране 1 779 732 лв.

От бюджетни приходи се финансират обекти в размер на 4 967 348 лв. в т.ч. собствени бюджетни приходи в размер на 776 840 лева. Големите обекти в капиталовата програма са, както следват:

 • Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос в размер на 1 583 000 лева. Целеви средства от МРРБ предоставени през 2022г.

- Основен ремонт на улични настилки на ул. Богориди, ул. Софроний и ул. Братя Миладинови в размер на 144 497 лева. Финансиран от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г.

- Основен ремонт на улични и тротоарни настилки на ул. Вардар, ул. Щерю Русев, ул. Дядо Стойно/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/, ул. Неофит Рилски/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ и ул. Ченгелиеви/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в размер на 71 260 лева в т.ч. 50 060 лева целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и 21 200 лева собствени средства.

- Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Райна Княгиня в гр. Айтос в размер на 71 000 лева в т.ч. 70 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и 1000 лева собствени средства.

 • Изготвяне на технически проекти за основен ремонт на улици в гр.Айтос в размер на 64 000 лева собствени средства.

- Основен ремонт на улица от о.т. № 46 до о.т. № 100 в с. Карагеоргиево в размер на 231 535 лева в т.ч. 89 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г., 140 535 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и 2 000 лева собствени средства.

- Основен ремонт на улици в с. Мъглен - участък № 1 от о.т. 36 и о.т. 37 до о.т. 39 в размер на 70 400 лева в т.ч. 70 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и 400 лева собствени средства.

 • Основен ремонт на улици в с. Мъглен - участък № 2от о.т. 39 до о.т. 75, включително участъка от кръстовището към съседни улици в размер на 221 735 лева в т.ч. 150 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г., 71 335 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022г. и  400 лева собствени средства.
 • Основен ремонт на улична настилка на улица в с. Пещерско в размер на

84 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г.

 • Основен ремонт на улична настилка на улица в с. Малка поляна в размер на 76 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г.
 • Основен ремонт на улична настилка на улица в с. Поляново в размер на

86 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г.

 • ППР Проект и изграждане на паркинг в УПИ ІІ, кв.136 по плана на гр.Айтос /между ул. Неофит Рилски и Детска градина/ в размер на 355 000 лева в т.ч. 350 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г. и  5 000 лева собствени средства.
 • ППР Проект и изграждане на Паркинг в кв. 3а по плана на гр.Айтос /между ул.Арда и ул.Хр.Кърджилов/  в размер на 498 000 лева в т.ч. 488 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г. и 10 000 лева собствени средства.
 • За проект и изграждане - Благоустрояване междублоково пространство на кв.154 по плана на гр.Айтос в размер на 363 000 лева в т.ч. 351 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2023г. и 12 000 лева собствени средства.
 • За проект за Благоустрояване междублоково пространство УПИ ІІ и ІІІ на кв.49 по плана на гр.Айтос - 15 000 лева собствени средства.
 • За проект за Детска площадка кв.8а, УПИ VІІІ в гр. Айтос - 8 000 лева собствени средства.
 • За проект на Детска площадка между кв.5а, УПИ І в гр. Айтос - 8 000 лева собствени средства.
 • Реконструкция на ул."Арда" от О.Т.24 до О.Т.7 и ул."Христо Кърджилов" в гр. Айтос -413 883 лева.
 • Реконструкция на ул."Даме Груев" и ул."Зюмбюл" в гр. Айтос - 257 671 лева
 • Реконструкция на ул."Димитър Благоев" в гр. Айтос - 384 895 лева.
 • Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв.3а и детска площадка в УПИ I, кв. 191 в град Айтос - 116 881 лева.
 • "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ І, кв. 50 по плана на гр. Айтос" - 399 935 лева.
 • "Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион"Крум Делчев" и закупуване на оборудване" - 81 951 лева.
 • Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос -79 182 лева.

Капиталовите разходи за „КОВЗС“ са в размер на 51 000 лв. и за „ОЦСЗУ“ 180 500 лв.

Капиталовите разходи в общообразователните училища на делегирани бюджети не са посочени в предложената капитална програма, тъй като не подлежат на утвърждаване от Общински съвет.

В следващия брой на НП - Управление на  средствата от Европейски фондове и програми?

 

 

Снимки