НА 31 МАЙ ОТВАРЯТ ОФЕРТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПСОВ - АЙТОС

Община Айтос обяви обществена поръчка за „Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос", по две обособени позиции. Общата стойност на поръчката без ДДС е 14 757 086.69 лева.  Поръчката се финансира със средства по Оперативна Програма „Околна Среда 2014-2020". Договорът за финансиране беше подписан на 21 януари 2017 година.

По обособена позиция 1 се предвижда изготвянето на работен проект за изграждане на Пречиствателната станция, в т. ч. и изграждането на съпътстващата инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др.  Доставка и монтаж на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ - Айтос. Изпробване на технологичното оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Айтос, обучение на персонала и осъществяване на авторски надзор на обекта.

Прогнозната стойност за тази позиция, без да се включва ДДС е 12 869 916.44 лв

По обособена позиция 2 дейностите са за „Доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос" Прогнозната стойност, без ДДС е 1 887 170.25 лв. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие в ЦУИГ на Община Айтос е до 30 май 2017 г. Тогава ще стане ясно има ли и колко са кандидатите по двете обособени позиции.

Офертите ще бъдат отворени на 31 май 2017 г., в 11.00 часа в Заседателната зала на Община Айтос. Заседанието на комисията е публично, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения ред.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос